Voorwoord door Ellen Dekkers

Belangenbehartiging voor leden voorop en daarbij de blik vooruit op de toekomst, dat was 2013 in een notendop. Tijdens het Bondgenoten congres in maart is de vorige congresperiode afgesloten en is de koers voor het komende jaar ingezet. Gewoon Goed Werk, activerend vakbondswerk en het bouwen aan een nieuwe vakbeweging vormen daarin de basis.

Gewoon Goed werk staat hierbij centraal; in alles wat we doen. Door daarop in te zetten willen we de negatieve gevolgen van de vrije arbeidsmarkt inperken, op de werkvloer, nationaal, internationaal en regionaal. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het verhogen van de kwaliteit van werk en het vergroten van zekerheid van werkers en diegenen die tijdelijk niet kunnen werken.

We willen het vakbondswerk terugbrengen naar de werkvloer door de richting in te slaan van FNV In Beweging. Door ons te verenigen in één sterke FNV, goed verankerd in bedrijven en ingericht in voor leden herkenbare sectoren en beroepsgroepen. Dit is ook meteen de basis van ons vakbondswerk. In 2013 is flink gebouwd aan de basis van die ene sterke FNV; met de congressen, de benoeming van Ton Heerts als nieuwe FNV voorzitter, de start van het Ledenparlement en het aanstellen van het algemeen en dagelijks bestuur van de FNV. Onze gezamenlijke visie op de toekomst werd op 30 november 2013 werkelijkheid met de aftrap van de FNV-brede campagne Koopkracht en Echte Banen.

Ondertussen gaan onze leden door met sterk vakbondswerk. Door het betrekken en activeren van leden worden activiteiten gericht op het terugdringen van onzeker werk. Daarbij zijn zowel binnen de collectieve- als binnen de individuele belangenbehartiging in 2013 weer prachtige successen behaald. We hopen dat dit jaaroverzicht u een mooi en helder beeld geeft van FNV Bondgenoten, haar leden, ambities, keuzes en resultaten.

Ellen Dekkers,

Voorzitter FNV Bondgenoten

We gaan voor Gewoon Goed Werk

FNV Bondgenoten staat al jaren voor Gewoon Goed Werk, werk met voldoende zekerheid, respect en groei. Het streven naar Gewoon Goed Werk vanuit een sterke, activerende vakbeweging staat centraal in ons vakbondswerk. Wij moeten een factor van belang zijn én blijven in bedrijven, sectoren en bij de overheid. Dat is nodig om de huidige negatieve ontwikkeling te keren. Wij helpen werkers –maar ook mensen die gewerkt hebben en aan het werk willen- voor hun eigen en elkaars belangen op te komen. Samen met sterke en actieve leden kunnen wij veel voor elkaar krijgen op de werkvloer in de bedrijven, lokaal en in Den Haag.

Gewoon Goed Werk voor iedereen

Om onze doelen te verwezenlijken en ons vakbondswerk dichtbij mensen, in de bedrijven vorm te geven, zullen wij samen in beweging moeten komen. Gezamenlijk weten we nog beter wat op de werkvloer speelt en kunnen we beter in actie komen: FNV In Beweging voor gewoon goed werk! Daarom is er speciale aandacht voor de samenwerking binnen FNV In Beweging. Een mooi voorbeeld daarvan is dat het bestuur, adviseurs en kaderleden uit verschillende FNV-bonden zich hebben verenigd in een ‘Arbotop’ om samenwerking tussen de organisaties tot stand te brengen op het gebied van Veilig en Gezond werken. Er is al besloten om in 2014 het thema ‘Werkdruk’ gezamenlijk aan te pakken.

Metaal

De kloof op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vast en mensen met een tijdelijk contract, moet worden verkleind. Daarvoor moeten mensen met een tijdelijk contract meer rechten en loon krijgen. Tegelijkertijd blijven wij ook krachtig opkomen voor mensen die werk willen, bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden als Wajongers, een belangrijke groep waarvoor we werkgelegenheidsafspraken maken. In 2013 zijn maar liefst in 859 cao’s afspraken gemaakt over Wajong. We hebben niet alleen aandacht voor de positie van jongeren, maar ook voor die van ouderen, of ze nu gepensioneerd zijn of nog werken - of willen werken. Voor iedereen streven we naar werkzekerheid en optimale keuzevrijheid in werk. Keuzes om je te blijven ontwikkelen en ontplooien, in een bedrijf waar de werkgever respect voor je heeft.

Organizing

De campagne in de distributiecentra van AH kwam in het eerste kwartaal tot een hoogtepunt rondom de cao onderhandelingen. Dit leidde, na staking van ruim 800 werkers en grootschalige media-aandacht, tot een cao met Gewoon Goed Werk afspraken. Tijdens de DAF-campagne zijn vijf, steeds grotere, bijeenkomsten georganiseerd, passend binnen het cao-traject Metalektro. De opkomst was elke keer groter dan verwacht. In de Schoonmaak is de inductiefase gestart: strak georganiseerde bijeenkomsten met medewerking van werkgevers over wat de bond heeft bereikt. Want welwillende werkgevers hebben baat bij een sterke vakbond. Deze actie leverde 421 leden op.

Diversiteit in en aan netwerken

Er is veel aandacht voor netwerkvorming binnen FNV In Beweging, zodat ‘diverse’ netwerken een formele en bindende plek krijgen in verenigingsstructuur. De oprichting, bemensing en financiering moeten daarvoor over bonden heen worden geregeld. De netwerken Vrouw, Wereldburgers en Roze zijn momenteel in ontwikkeling. Op MBO-opleidingen is het project Vakvrienden gestart, waar jongeren kennismaken met het belang van collectivisme en de ondersteunende rol van de vakbond. In het eerste kwartaal 2014 starten gastlessen over dit thema.

We gaan voor FNV In Beweging

Bij FNV In Beweging hebben leden rechtstreekse invloed in het ledenparlement en daarmee grote zeggenschap over de koers van FNV In Beweging. De vakbeweging moet zo weer een machtsfactor van betekenis worden. Daarom moeten we de eenheid versterken door een gezamenlijke strategie te voeren. En moet het aantal leden weer groeien en moet het ledenbestand weer een evenwichtigere afspiegeling worden van de werkvloer.

Een sterke vakbeweging is verankerd in bedrijven en in sectoren. In een aantal sectoren zijn we sterk, maar in sectoren met een toenemende werkgelegenheid zijn we niet sterk genoeg. De huidige organisatie van de vakbeweging sluit daar niet langer op de sectoren aan. Daarom organiseren we ons, binnen één FNV, in herkenbare sectoren en beroepsgroepen en vergroten we de zeggenschap en betrokkenheid van leden.

Samen sterker verder

Om onze doelen te verwezenlijken en ons vakbondswerk dichtbij mensen, in de bedrijven vorm te geven, zullen wij samen in beweging moeten komen. Gezamenlijk weten we nog beter wat op de werkvloer speelt en kunnen we beter in actie komen: FNV In Beweging voor gewoon goed werk! Daarom is er speciale aandacht voor de samenwerking binnen FNV In Beweging. Een mooi voorbeeld daarvan is dat het bestuur, adviseurs en kaderleden uit verschillende FNV-bonden zich hebben verenigd in een ‘Arbotop’ om samenwerking tussen de organisaties tot stand te brengen op het gebied van Veilig en Gezond werken. Er is al besloten om in 2014 het thema ‘Werkdruk’ gezamenlijk aan te pakken.

Bondgenoten lokaal

FNV Bondgenoten is ook lokaal en regionaal dicht bij mensen. Bijvoorbeeld door lokaal activiteiten te ontplooien, zoals activiteiten rond werken met behoud van uitkering (in Limburg), lobby op wetgeving participatiewet (herbeoordeling Wajong) en ondersteuning bij de totstandkoming van sectorplannen. Ook organiseren kaderleden vanuit lokale, zogenoemde woonafdelingen, vieringen van jubilea en zijn ze actief aanwezig bij promotionele activiteiten.

FNV tegen bezuinigingen

Op 11 april sloten werkgevers en werknemers een sociaal akkoord, met instemming van de achterban van de FNV. Binnen Bondgenoten is veel energie gestoken in de uitvoering van het Sociaal Akkoord. Ondanks dat vastgehouden werd aan de (goede) afspraken in het Sociaal Akkoord, waren de aangekondigde extra 6 miljard bezuinigingen in het begrotingsakkoord van 11 oktober 2013 voor de aangesloten FNV-bonden reden om een campagne te starten tegen deze maatregelen: Koopkracht En Echte Banen (KKEEB). De aftrap op 30 november in de Jaarbeurs in Utrecht was met bijna 10.000 deelnemers uit diverse sectoren van de FNV een groot succes. De campagne wordt in 2014 voortgezet, onder andere rondom de gemeenteraadsverkiezingen.

We gaan voor een versterking van de belangenbehartiging

FNV Bondgenoten zet in op het verhogen van de organisatiegraad. Organiseren en actief leden winnen, houdt in dat je verantwoordelijkheid durft te nemen en niet bang bent voor confrontatie. De ledenontwikkeling van 2013 met - 3.414 leden is een positieve ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren met - 9.152 leden. Vooral de ledengroei in het laatste kwartaal is iets om komend jaar vast te houden. Het maken van bewustere keuzes waar we in onze werkgebieden investeren loont.

De acties in de Metaal, bij Aldel, de aftrap van de campagne Koopkracht en Echte Banen op 30 november en in het bijzonder de Menzis-actie bewijzen dat door een flinke ledenwinst. Ook het op indringende wijze communiceren van onze successen door middel van een intensieve radiocampagne heeft op het gebied van ledenwerving een zeer positieve bijdrage gehad. In de plannen voor 2014 ligt de focus op een sterke bond, waaronder ledenontwikkeling.

Krachtig kader

Voor een sterke, zichtbare vakbond zijn actieve leden nodig die het aandurven om voor hun rechten op te komen en hun collega’s hierbij kunnen betrekken. Niet alleen de aftrap van de landelijke campagne Koopkracht en Echte banen was een succes, ook de voorafgaande kaderbijeenkomst op 23 november was goed bezocht met 1.000 betrokken kaderleden van verschillende bonden. FNV Bondgenoten zet volop in om kaderleden te scholen en te ondersteunen. Er zijn in 2013 26 kaderopleidingen gevolgd, altijd met activerend vakbondswerk als uitgangspunt. De social media cursus zat in alle regio’s binnen een paar dagen vol. Tijdens zes bijeenkomsten hebben circa 200 kaderleden de cursus gevolgd.

Actieve en betrokken leden

Onze inhoudelijke Gewoon Goed Werk agenda staat centraal bij het activerende vakbondswerk in sectoren en bedrijven, lokaal, nationaal en internationaal. Voor activerend vakbondswerk zijn actieve en betrokken leden nodig. Organizing heeft ook in 2013 laten zien te zorgen voor sterke en betrokken leden op de werkvloer.

In de aanloop naar het cao traject hebben schoonmakers in 37 gebouwen kleinschalige acties gevoerd. En dankzij de campagne worden 1.820 fulltime schoonmaakbanen bij de Rijksoverheid weer inbesteed. Een groot succes in de strijd tegen de aanbestedingspolitiek, waar we ook nog eens 996 leden mee hebben ingeschreven. Actieve kaderleden bij DAF hebben zich tijdens de metaalacties ingezet met twee 24-uurs stakingen van meer dan 750 werkers. Het ledenaantal groeide met deze actie met 145 leden.

Individuele belangenbehartiging

In 2013 hadden medewerkers van het Contactcentrum 223.875 telefonische contacten met leden en hebben ze 4.166 nieuwe leden ingeschreven. Daarnaast was er ook veel contact naar aanleiding van de Belastingservice, de Jaaropgaven en de Contributiecalls. Steeds meer leden maken gebruik van de e-mail, chat en de ‘call me back’ functies (self service). Het cijfer van de klanttevredenheid in de regio’s steeg het derde kwartaal naar 7,52 in vergelijking tot een 7,03 in het tweede kwartaal. Het aantal binnengekomen dossiers bij de individuele belangenbehartiging was in het vierde kwartaal hoog. Het totaal aan binnengekomen dossiers komt hoger uit dan de afgelopen drie jaren. Daarom is het aantal uitbestede dossiers hoger dan begroot uitgevallen.

Totaal instroom kwesties en dossiers per kwartaal in de afgelopen 3 jaar. Het aantal kwesties en zaken is hoog, in zowel het derde als vierde kwartaal.

Jongerenmarketing en schoolvoorlichting

In het vierde kwartaal is een flinke inhaalslag gemaakt in het aantal gastlessen, waarmee het totaal aantal op 308 is uitgekomen en 4.508 jongeren zijn bereikt. Dit heeft geleid tot 2.481 nieuwe, jonge leden met een gratis lidmaatschap. In 2013 zijn FNV bondgenoten en FNV Jong de samenwerking aangegaan binnen de branche supermarkten (waar zowel sectorale als pre-sectorale jonge werknemers te vinden zijn).

Tijdens gezamenlijke acties worden jongeren geïnformeerd en krijgen ze een aanbieding voor een dubbellidmaatschap. Zo is op 10 juli samen de aftrap gegeven van FNV Jong’s vakantiewerkcampagne. Daarbij streden Tweede Kamerleden en ‘Oh Oh Cherso’-fenomeen ‘Sterretje’ in Apeldoorn om de titel ‘Vakkenvulkampioen 2013’. Ook andere acties worden regelmatig samen opgepakt.

We gaan voor de toekomst – krachtig, sociaal en solidair

De blik vooruit hebben we heel 2013 al gehad. Met de congresbesluiten en op weg naar FNV In Beweging zijn we dagelijks bezig met het vormgeven van de vakbond van de toekomst. We willen het goede behouden en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en kansen. En we willen dat binnen één sterke FNV doen. Samen de krachten verdelen en dichter bij werkers, leden en niet-leden, komen te staan.

Alleen dan hebben we de mogelijkheid om tegelijkertijd op zo veel mogelijk werkvloeren én in Den Haag en Brussel te laten horen waar we voor staan: Gewoon Goed Werk voor iedereen. Samenwerking is de enige weg voorwaarts. We moeten gezamenlijk onze krachten inzetten om nog beter onze toegevoegde waarde te kunnen laten zien. We moeten gezamenlijk optreden om onder de meest uiteenlopende omstandigheden resultaten te kunnen bereiken. Alleen door gebruik te maken van elkaars kracht kunnen we werkers helpen beter voor zichzelf en voor elkaar op te komen. De toekomst zit ongetwijfeld vol veranderingen en verrassingen. Maar we hebben in 2013 al laten zien dat we er zijn waar en wanneer dat nodig is. En dat zal in 2014 niet anders zijn.

Verkort Financieel Verslag

FNV Bondgenoten is in Beweging voor activerend vakbondswerk, meer leden en meer jongeren en één FNV. Een sterkere en meer herkenbare FNV in de sectoren, regionaal en lokaal, in Den Haag en in Europa. Op elk niveau staan we dichtbij mensen. Zij willen Gewoon Goed Werk met meer zekerheid, waarbij de kwaliteit van werk voorop staat. We willen een aantrekkelijke, sterke partij voor (potentiële) leden en werknemers zijn en financieel gezond blijven.

FNV In Beweging voor Gewoon Goed Werk

FNV Bondgenoten is in Beweging voor activerend vakbondswerk, meer leden en meer jongeren en één FNV. Een sterkere en meer herkenbare FNV in de sectoren, regionaal en lokaal, in Den Haag en in Europa. Op elk niveau staan we dichtbij mensen. Zij willen Gewoon Goed Werk met meer zekerheid, waarbij de kwaliteit van werk voorop staat. We willen een aantrekkelijke, sterke partij voor (potentiële) leden en werknemers zijn en financieel gezond blijven.

Meer leden en meer jongeren noodzakelijk

Het is noodzakelijk voor de FNV dat we actief meer leden en meer jongeren aan ons binden, zodat onze macht, representativiteit en onze daadkracht groter wordt en daardoor meer resultaten worden geboekt. De huidige neerwaartse spiraal moet gekeerd worden.

In de tweede helft van 2013 hebben we na een periode van ledendaling weer ledengroei gerealiseerd. Onze maatregelen zoals activerend vakbondswerk, meer zichtbaar zijn op de werkvloer en meer zeggenschap voor leden leveren resultaten op. Dit wordt nog eens bevestigd door de uitkomsten van onze ledenonderzoeken: leden en potentiële leden ondersteunen de uitgezette koers. Over 2013 is de ledenontwikkeling uitgekomen op een daling van 0,75%. Dat is nog steeds een krimp.

Vooral onder jongeren is meer groei noodzakelijk als we op middellange termijn een sterke, representatieve vakbond willen blijven die ertoe doet. We moeten de komende jaren sterk in blijven zetten om juist de jongeren te bereiken, te motiveren en te activeren. Daarom werken wij in 2014 aan ledengroei door activerend vakbondswerk en investeringsplannen in onze sectoren. Een belangrijk onderdeel daarvan is een jongerencampagne.

FNV In Beweging voor één FNV

Veel mensen kennen alleen dé FNV. Voor hen is herkenbaarheid niet gelijk aan de afzonderlijke bonden. Als het congres op 8 oktober 2014 ja zegt tegen de fusie gaat FNV Bondgenoten op in één ongedeelde FNV. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2015. De belangrijkste kansen voor die ene FNV zijn een meer heldere en gemeenschappelijk koers, structuur en besluitvorming. Samen staan we sterker waardoor we betere resultaten halen en synergie ontstaat. De voorbereidingen naar één FNV en de integratie vragen veel aandacht. Het allerbelangrijkste hierbij is dat de winkel open blijft. Ook moeten de risico’s van de integratie goed in de hand gehouden worden.

Financieel gezond op weg naar de fusie

We zijn financieel gezond op weg naar het fusiebesluit. We hebben in de jaarrekening de afgesproken grondslagen en normen gehanteerd. Zij hebben een negatieve impact op de stand van het eigen vermogen en het operationeel resultaat. Desondanks: hebben we 2013 binnen de begroting en met een positief resultaat afgesloten voldoet eind 2013 onze financiële positie aan de interne (geharmoniseerde) normen hebben we een sluitende taakstellende begroting 2014.

Resultaat 2013 € 15 miljoen positief

Het resultaat 2013 is € 15,0 miljoen. Het operationeel resultaat is € 0,6 miljoen, ondanks een extra dotatie aan de weerstandkas van € 5,6 miljoen. Het financieel resultaat is € 14,4 miljoen.

Financiële positie voldoet aan interne normen

Ons aanwezig vermogen van € 234 miljoen voldoet aan onze interne normen van € 231 miljoen. Dit betekent dat wij een vrij vermogen hebben van € 3 miljoen. Het eigen vermogen is in verhouding tot de begrote lasten 191%. De weerstandskas voldoet door een extra dotatie aan de afgesproken norm op de fusiedatum van 1,5 stakingsdag per lid.

Sluitende begroting

De sluitende begroting 2014 op basis van eigen uitgangspunten heeft een begrote exploitatie van € 102 miljoen. We hebben rekening gehouden met 3% ledendaling. Daarom is voor € 2,1 miljoen aan besparingen opgenomen.

Inzet vrij vermogen op doelen van de bond

We hebben in 2013 € 10 miljoen van het eigen vermogen bestemd. Daarvan is € 5 miljoen bestemd voor de verandering van FNV Bondgenoten naar één FNV en € 5 miljoen voor de eerder genoemde investeringen in activerend vakbondswerk en ledengroei. Het vrij vermogen ultimo 2013 bestemmen we (nog) niet in verband met afspraken met de beoogde fusiepartners.

Kerncijfers

Download het Jaarverslag 2013 voor alle kerncijfers.

Kerncijfers

(in € en aantallen, tenzij anders aangegeven)
2009 2010 2011 2012 2013 Norm /
Budget
2013
a. gemiddeld ledental 476.785 477.276 473.568 465.697 455.734 455.400
b gemiddelde maandcontributie 12,85 13,12 13,24 13,55 13,78 13,74
c. totale contributieopbrengsten (x € 1.000) 72.851 74.574 74.660 75.259 74.918 74.639
d. leden ultimo periode 478.552 477.128 470.485 461.333 457.919 465.946
e. mutatie ledenbestand 5.013 -1.424 -6.643 -9.152 -3.414 4.613
f. loyaliteitsindex uit ledenonderzoek 66 68 66 nvt 67
g. % jongeren < 35 jaar 14,1% 13,7% 13,0% 12,6% 12,5%
h. % ouderen 65+ 12,9% 13,7% 15,2% 16,5% 17,7%
i. % postactieven, inactieven en onbekend 24,8% 25,6% 26,3% 27,2% 27,9%
j. % vrouwen 21,9% 22,3% 22,5% 22,8% 23,4%
k. actieve leden ultimo periode 359.858 354.796 346.932 335.679 330.009
BELANGENBEHARTIGING/DIENSTVERLENING 2009 2010 2011 2012 2013
a. aantal werknemers in sectoren FNV BG (x1000) 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495
b.organisatiegraad: (actieve leden/werknemers) 8,0% 7,9% 7,7% 7,5% 7,3%
c. waardering ledentevredenheid (% (zeer) tevreden) 70% 71% 66% nvt 69%
d. waardering leden: rapportcijfer schaal 1-10 7,1 7,1 7,0 nvt 7,0
e. waardering niet-leden: rapportcijfer schaal 1-10 5,8 5,8 5,6 nvt 5,9
f. aantal afgehandelde (ged.) gegronde klachten 827 947 454 273 244
g. aantal CAO's ultimo periode 674 652 652 639 575
h. dekkingsgraad CAO's (werkn CAO/werkn) 59% 60% 58% 59% 58%
i. acties/uitkeringen tlv weerstandskas ( x € 1.000) 466 3.462 1.468 9.785 1.544
j. afgehandelde gesprekken contact center 275.655 256.802 253.417 231.467 223.850
k. aantal pageviews website (x 1.000) 8.906 7.902 9.470 9.083 10.082
l. bezoekers website (x 1.000) 1.282 1.602 1.494 1.516 1.992
m. bezoeken vakbondscentra 18.645 18.771 15.450 13.322 12.180
n. aantal binnengekomen dossiers 17.826 16.076 15.756 17.081 17.399
o. financiële resultaten dossiers voor leden (x € 1.000) 78.989 67.565 50.788 55.296 56.873
Kader en personeel 2009 2010 2011 2012 2013 Norm /
Budget
2013
a. aantal kaderleden ultimo periode 17.915 17.293 15.967 14.986 14.500
b. gemiddelde persoonsbezetting in fte 694,6 712,0 721,5 724,7 715,4 710,7
c. gemiddelde personeelskosten per fte 103.876 73.478 83.176 81.625 82.994 85.291
d. totale personeelskosten (x € 1.000) 72.152 52.316 60.011 59.154 59.378 60.617
e. ziekteverzuim personeel 5,8% 5,3% 5,9% 6,6% 6,1% 4,0%
Resultatenrekening 2009 2010 2011 2012 2013 Norm /
Budget
2013
a. opbrengsten (x € 1.000) 104.392 106.538 105.789 108.324 106.000 103.081
b. kosten (x € 1.000) 112.256 94.528 102.511 98.919 105.354 103.042
c. operationeel resultaat (x € 1.000) -7.864 12.011 3.278 10.112 646 39
d. financieel resultaat (x € 1.000) 21.162 12.954 -4.032 22.789 14.370 0
e. resultaat (x € 1.000) 13.298 24.964 -754 32.901 15.016 39
Balans 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013
Beleggingen (x € 1.000) 143.539 185.101 186.304 219.779 236.001
Eigen vermogen (incl. bestemmingsreserve) en weerstandskas (x € 1.000) 172.143 199.192 197.858 221.188 244.064

Balans

(in duizenden euro's) 31 december 2013 31 december 2012
 
A. Vaste activa
 
1. Immateriële vaste activa 2.450 3.092
2. Materiële vaste activa 4.470 3.009
3. Financiële vaste activa 5.763 5.642
 
Som der vaste activa 12.683 11.743
 
B. Beleggingen 236.001 219.779
 
C. Vlottende activa
 
1. Vorderingen 16.253 14.711
2. Liquide middelen 13.373 12.324
Som der vlottende activa 29.627 27.035
 
D. Kortlopende schulden 12.928 13.778
 
E. Uitkomst van vlottende activa
min kortlopende schulden 16.698 13.257
 
F. Uitkomst van activa min
kortlopende schulden 265.382 244.779
 
G. Voorzieningen 21.319 23.591
 
H. Weerstandskas 39.839 31.980
 
I. Bestemmingsreserve 9.826 0
 
J. Eigen vermogen 194.399 189.208
 
K. Uitkomst van langl. schulden + voorzieningen +
weerstandskas + vermogen 265.382 244.779

Staat van baten en lasten

(in duizenden euro's) Resultaat 2013 Begroting 2013 Verschil tov begroting Resultaat 2012
1. Contributies 74.918 74.639 279 75.259
2. Fonds- en bedrijfsbijdragen 26.901 24.887 2.014 29.138
3. Overige opbrengsten 4.181 3.554 627 3.927
 
Totaal opbrengsten 106.000 103.081 2.920 108.324
 
4. Personeel 59.378 60.617 -1.239 58.447
5. Huisversting 6.774 6.680 93 7.074
6. Afschrijvingen 3.266 2.895 371 2.902
7. Overige kosten 22.744 23.653 -909 22.216
8. Contributies en bijdragen 8.026 8.029 -3 7.909
9. Donatie weerstandskas 6.579 958 5.621 979
10. Saldo bijzondere kosten en opbrengsten -1.413 210 -1.623 -1.314
 
Totaal kosten 105.354 103.042 2.312 98.212
 
Operationeel resultaat 646 39 608 10.112
 
11. Financieel resultaat 14.370 0 14.370 22.789
 
Resultaat 15.016 39 14.978 32.901

Samenstelling medewerkersbestand eind 2013

61,7% fulltime
38,3% parttime
38,5% man
61,5% vrouw
18,2% jongeren (tot 35)
81,8% overig (35-65)

Gemiddelde leeftijd 47,9

Personeelskosten hoofdbestuur en directie

De personeelskosten van bestuur en directie bedroegen in 2013 totaal € 685.009 (2012 € 749.521). Met ingang van 21 maart 2013 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Bij de salariskosten zijn het bruto salaris, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering inbegrepen. FNV Bondgenoten vergoedt de zakelijke kosten voor telefoon-, representatie en overige reis- en verblijfkosten en stelt een zakenauto ter beschikking conform de regelingen van FNV Bondgenoten.

Namens het hoofdbestuur en directie,
13 maart 2014

Thérèse Schets

Penningmeester

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van FNV Bondgenoten te Utrecht.

De in het verkort financieel verslag opgenomen samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2013 en de samengevatte staat van baten en lasten over 2013 met bijbehorende toelichtingen, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2013 van FNV Bondgenoten. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 13 maart 2014.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, en in het bijzonder Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven". Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van FNV Bondgenoten.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de gecontroleerde jaarrekening van FNV Bondgenoten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten". Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van FNV Bondgenoten en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de gecontroleerde jaarrekening van FNV Bondgenoten.

Amsterdam, 13 maart 2014
Dubois & Co. Registeraccountants

Origineel getekend door:
G. Visser RA

 

Bekijk ook het Jaaroverzicht 2012